قمار

تعداد کمی بازی قمار وجود دارد، که در آن باخت یا برد صرفا بر اساس شانس و اتفاق میباشد!

آیا واقعا بازی رولت را میشناسیم و شناخت درستی نسبت به آن داریم؟

شما فکر میکنید احتمال و شانس برد شما چه میزان است اگر در رولت مثلأ روی شماره (0) شرطبندی کنید؟

آیا جواب شما یک در سی و هفت است 1/37؟

پس من باید به شما بگویم که جواب شما کاملأ اشتباه است

بزودی!!!!

//////////////////////////////////////////////////

Close Menu